براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد


به سايت خوش آمديد !


                                      خانه » دسته‌بندی نشده » مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان (در درس رياضي)

مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان (در درس رياضي)

مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان (در درس رياضي)
 

1 . مقاله تاثیر روش های تدریس حل مسئله ومتداول بر پیشرفت تحصیلی …
‎مقاله تاثیر روش های تدریس حل مسئله ومتداول بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی, در
همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی … روش های نوین تدریس حضورفعال
دانش آموزان رادرامریادگیری موثرمی دانند، یکی از روش های فعال ، روش حل مسئله است.
 

2 . تاثير روش تدريس همياري بر نگرش و پيشرفت تحصيلي درس رياضي
‎دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير روش تدريس همياري بر نگرش و
پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهرستان گچساران.
 

3 . تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي
‎همچنين تأثير شيوه تدريس تمرين وتكرار و پرسش و پاسخ در پيشرفت تحصيلي
دانش آموزان در درس رياضي مورد تأييد قرار گرفت، ولي ويژگيهاي عمومي تدريس، روش …
 

4 . مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان (در درس …
‎مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان (در درس رياضي) … كه
سنجيدن پيشرفت تحصيلي در درس رياضي نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد. و از
آنجا …
 

5 . مقایسه‌ی تأثیر روش تدریس مبتنی بر ساخت و سازگرایی و روش سنتی …
… مبتنی بر ساخت و سازگرایی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی در درس
ریاضیات (1) دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطه می‌باشد. … جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل
کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطه شهرستان باغملک در سال … نوع مقاله: علمی-
پژوهشی.
 

6 . روش تدریس فعال – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
‎بررسی تأثیر روش تدریس فعال بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم پایه …
تدریس فعال (حل مساله) بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان …
 

7 . مقایسه تأثیر روش‌های تدریس سکوسازی، حل مسئله و سنتی بر …
‎… معنی‌داری وجود ندارد. بنابراین روش‌های تدریس سکوسازی و حل مسئله در افزایش
پیشرفت تحصیلی مؤثر هستند. … 10,332,758. تعداد دریافت فایل اصل مقاله,
6,655,232 …. 2- روش آموزش حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان
مؤثر است.
 

8 . بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری بر میزان پیشرفت تحصیلی …
‎تأثیر روش تدریس کاوشگری در دستیابی دانش‌آموزان به اهداف شناختی با تأثیر روش
… روش تدریس کاوشگری بر میزان پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش‌آموزان …
محتوای برنامه‌های درسی ما در دروس علوم و ریاضی با دیگر کشور‌ها یکسان است، این …
 

9 . پروژه بررسی تأثیر روش های تدریس مشارکتی و سخنرانی بر …
‎بررسی تأثیر روش های تدریس مشارکتی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان در درس قرآن پایه ششم ابتدایی. مقدمه. یکی از نیازهای جدی زندگی در دنیای …[PDF]
 

10 . اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎر – کنفرانس آموزش ریاضی ایران
‎ﺗﺪرﯾﺲ و روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ … ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درس رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم و ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان

 

11 . 289 K
‎ي ﺗﺄﺛﻴﺮ دو روش آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. ي ﺑﺎزي و ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰه و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﻳﺎﺿﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. 62.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي. ﺗﺄﺛﻴﺮ … دار وﺟﻮد. دارد؛ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ. ﻣﻴﺰان. اﻧﮕﻴﺰه و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. داﻧﺶ. آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
روش. ﺗﺪرﻳﺲ. ﺑﺎزي. آﻣﻮزش. دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ … ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :24/1/92. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ … وﺿﻌﻴﺖ.
آﻣﻮزﺷﻲ. درس. ﻫﺎ. اﻧﺠﺎم داده. اﺳﺖ، ﺑﺎز. وﺿﻌﻴﺖ. آﻣﻮزش. رﻳﺎﺿﻲ. و. ﻧﻤﺮات. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. در. اﻳﻦ. درس.
ﻣﻄﻠﻮب.[PDF]
 

12 . ان دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ آﻣﻮز داﻧﺶ آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزي ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﺮش
‎آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزي ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﺮش رﻳﺎﺿﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ. ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻮد . روش اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از
ﻧﻮع آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن … ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ … ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در درس
رﻳﺎﺿﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي داﻧﺶ ….. ﺗﺄﺛﻴﺮ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﻤﻴﺎري ﺑﺮ ﻧﮕﺮش و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ درس رﻳﺎﺿﻲ.[PDF]
 

13 . دریس فعال در عملکرد تحصیلی ت ی ها روش ی اثربخش تحلیل فرا …
‎روش. ها. ی. تدریس فعال را در عم. ل. کرد دانش آموزان ایرانی تحت تأثیر قرار. یم. دهد …..
مقاله،. پایان. نامه. دانشجویی ا. رشد. و دکترا. و طرح پژوهشی. و. همایش. های. مربوط،. از.
سایت …… تحلیل، طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی.[PDF]
 

14 . آموزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش تدریس بایبی در میزان …
‎دریافت مقاله: /02 … روش تدریس بایبی، میزان یادگیری، انگیزش پیشرفت
تحصیلی .4 … تأثیر روش تدریس بایبی در میزان ….. یادگیری در درس ریاضیات در
دانش.
 

15 . روش تحقیق بررسی تأثیر روش تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی …
‎روش تحقیق بررسی تأثیر روش تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی دانش … 2-
روش تدریس سخنرانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی تأثیر دارد.
 

16 . مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت درس علوم و میزان خلاقیت …
‎4- بین روش تدریس با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد . …
عنوان” مقایسه اثر بخشی روش تدریس فعال و سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان … تحصیلی دانش آموزان کشور ما در سطح ابتدایی و راهنمایی دردرس علوم و ریاضی
در …[PDF]
 

17 . The Influence of Formative Assess-ment on Educational …
‎17 مارس 2008 … اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ روش. ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻜ. ﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻛﻼس ﭼﻬﺎرم اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان در درس ﻋﻠﻮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳـﺖ . ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻴﺮو ﻃﺮح … ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ]
2[. و ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه. اﺳـﺖ. ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻣﻌﻠﻢ. و داﻧﺶ. آﻣـﻮز در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺑـﺮاي. ارﺗﻘﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻼش
ﻣـﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ. ]. 3[ ….. ﻫـﺎي ﺗﻜـﻮﻳﻨﻲ ﻧﻴـﺰ در ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ درس رﻳﺎﺿـﻲ. داﻧﺶ. آﻣﻮزاﻧ. ﻲ را.[PDF]
 

18 . 334 K – فصلنامه علمی – پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم …
‎ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ. ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺮم. اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎل … 5/. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﻓﻦ. آوري. اﻃﻼﻋﺎت. و. ارﺗﺒﺎﻃﺎت. در.
ﻋﻠﻮم. ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﺳﺎل … اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻌـﺎل. داﻧﺶ. آﻣﻮزان در
درس رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده. ،. وﻟـﯽ ﺑـﺮ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻼﻗﺎﻧـﻪ ….. ﺗﻮﻧﺎ. (Tuna, 2012b). ﻣﻘﺎﻟﻪ. اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. «
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗـﻪ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد روش. ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ … ﮐـﻼس درس ﺑـﺮ اﺳـﺎس. روﯾﮑﺮد ﺗﺪرﯾﺲ
ﺳﺎﺧﺘﻦ.[PDF]
 

19 . مقایسه تأثیر آموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی …
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮﯾﺎدﮔﯿﺮي. درس. رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﻄﻊ …
اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ. آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﯿﺷ. ﻮه. ﺳﻨﺘﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه. اﻧﺪ در آزﻣﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ.[PDF]
 

20 . تاثیر روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم …
‎ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨ …
ﺗﺪرﯾﺲ ﮔﺮدﯾﺪ . ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش. ﻫﺎ، آزﻣﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺠﺪداً. ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

 

21 . ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اي ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﭘﺮوژ
‎ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺳﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ در درس آﻣﺎر و ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﻧﺪا. ﻳﺰدﻳﺎن
. ﭘﻮر …. در ﻣﻘﺎﻟﻪ. اي ﻃـﻲ اراﺋـ. ﺔ. ﻳـﻚ ﺷـﻴﻮ. ة. ﺟﺪﻳـﺪ ﺗـﺪرﻳﺲ در. آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﺣﻬﺎي.
 

22 . تحقیق تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس …
‎19 ژوئن 2016 … تحقیق تأثیر روش تدریس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی. فرمت
فایل : WORD (قابل ویرایش). تعداد صفحات:۹. چکیده: پیشرفت …
 

23 . دانلود تحقیق بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت …
‎بررسي تأثير روش تدريس رياضي در تحصيلي دانش آموزان دختر در پيشرفت …
تاثير روش هاي تحصيلي دانش آموزان در درس پایان نامه روانشناسی – موضوعات روش …
 

24 . ارزش های انسانی – نمونه طرح تحقیق
‎عنوان طرح : بررسی مشکلات موجود در پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دوره … 2-
2- استفاده از روش های سنتی تدریس به خاطر کمبود وقت و عدم تسلط بر روش های ….
 

25 . تأثیر روابط انسانی معلمان با دانش آموزان ، با پیشرفت تحصیلی آنان در درس ریاضی
 

26 . مقالات آموزشی وراهكارهای مدیریتی – پژوهش مقایسه اثر بخشی روش …
‎28 سپتامبر 2010 … آیا اصولاً بین روشهای تدریس فعال در موفقیت دانش‌آموزان با روشهای … برسی میزان
ارتباط بین روشهای تدریس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب درس .4. …
دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموزان كشور ما در سطح ابتدائی و راهنمائی در درس علوم و ریاضی در …
 

27 . بررسي تاثير روش تدريس رياضي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموز
‎اثر روش تدريس رياضي معلم بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مورد تأييد قرار
گرفت. … روشهاي آموزشي را در افت تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي مؤثر دانسته
است. …. ايجاد انگيزش تحصيلي، چهارمين دوره مقاله نويسي علمي، دانشگاه اصفهان،
اصفهان.[PDF]
 

28 . اثر بخشی نظریه ی سازنده گرایی در تدریس ریاضی دوره ی راهنمایی …
‎ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. :5/2/90. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮد روش. ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ …
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ. و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. درس رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ . آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ،. 46. داﻧﺶ. آﻣﻮز دﺧﺘﺮ دوره.
 

29 . تاثیر موسيقي كلاسيك بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه در …
‎مقاله پژوهشی حاضربه تاثیر موسيقي بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس … در
سر كلاس برپیشرفت تحصیلی درس رياضي دانش آموزان دوره متوسطه اثر معني دار
مثبت … جنسیت دانش آموزان ، معلم ، روش تدریس ، نوع درس ، میزان ساعات تدریس در
هفته …
 

30 . مقايسه تأثير روش تدريس مبتني بر فناوري اطلاعات و پازل با روش …
‎هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات و پازل با روش
… در پیشرفت تحصیلی درس مبانی علم رایانه پایه سوم ریاضی دانشآموزان متوسطه …

 

31 . بررسی افت تحصیلی ریاضی دانش آموزان سوم دبستان – Articles – مقالات
‎يكي از اهداف مهم درس رياضي ايجاد توانايي‌هاي ذهني و نظم فكري دانش‌آموزان است پس
منظور … نياز جامعه رابطه‌اي مستقيم دارد و در اين بين رياضيات نقشي بي‌بديل و
تأثيرگذار در … آموزان صورت گرفت مشکلات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس
ریاضی به طور … بر روش های تدریس فعال ،وجود دانش آموزان مخل و حجم زیاد دانش آموزان در
کلاس و.
 

32 . بررسی تأثیر روش تدریس بدیعه پردازی در خلاقیت، نگرش آموزشی و …
‎… پردازی در خلاقیت، نگرش آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان – روشهای تدریس
نوین. … پس از دو ماه برگزاری روش تدریس بدیعه پردازی در دو درس علوم و انشا در گروه
….. روش تدریس همیاری بر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه …
 

33 . کتاب تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس …
دانلود کتاب تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي با
لینک مستقیم در —- صفحه و حجم 1 مگابایت و با فرمت وورد word به همراه دانلود …[PDF]
 

34 . بر پیشرفت تحصیلی و نگرشی ) همیار معلم ( تاثیر معلم دوم دانش …
‎دهنده مقاله. ،( … 1. دبیر شیمی. -. منطقه. 2. آموزش و پرورش شهر تهران. 2. یدب. ر. یش. م. ی.
و … دانش آموز دختر پایه ی دوم دبیرستان رشته ی ریاضی در درس شیمی در منطقه ی. 8.
تهران در … هفته در درس شیمی با روش همیار معلم و گروه کنترل بدون همیار معلم آموزش …
نحوه تدریس اثر زیادی بر توانایی های خودآموز دانش. آموزان. دارد . یادگیری و آمروزش بره.
 

35 . پیشرفت در ریاضیات – علت بی علاقگی دانش آموزان در درس ریاضی
‎مقدمه: یکی از اهداف مهم درس ریاضی ایجاد توانایی‌های ذهنی و نظم فکری دانش‌آموزان … این
درس یکی از پایه‌های بنیادین در سطح تحصیلی و از ارکان تدریس به شمار می‌آید. …
شرکت در المپیادها و مسابقات علمی، آموزشی و آزمون‌های پیشرفت تحصیلی تأثیر …
که ما در این مقاله به دنبال علل و عوامل و ارایه راه‌کارهای کاربردی برای حل این مشکل
هستیم.
 

36 . تعیین تاثیر روش آموزش حل مسئله و درس افزار آموزشی بر رشد خلّّاقیت …
‎دانشآموزان انتخاب شده به صورت تصادفی در گروههاي آزمایشی و گواه قرار گرفتند ،
سپس متغیرهاي مستقل یعنی آموزش مسئله محور و استفاده از درس افزار در فرایند
تدریس؛ به مدت ده جلسه در گروههاي … واژه هاي کلیدي: خلاقیت؛ حل مسئله ، پیشرفت
تحصیلی، درس افزار آموزشی ….. 3- 4-1 آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی ریاضی

 

37 . اثر بخشی روش تدریس بدیعه پردازی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی …
اثر بخشی روش تدریس بدیعه پردازی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.
مقاله 8، دوره 6، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 157-174 XML اصل مقاله (312 K) …
تأثیر بهکارگیری الگوی تدریس بدیعه‌پردازی بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان …
اکتشافی هدایت شده بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی پایه دوم راهنمایی پسران شهر
شیراز.
 

38 . عوامل موثردر پيشرفت تحصيلي ریاضی – گروه درسی آموزش ابتدایی …
‎گروه درسی آموزش ابتدایی منطقه سرعین – عوامل موثردر پيشرفت تحصيلي ریاضی –
گروه درسی پل … فرد،آموزشگاه،خانواده واجتماع،روش هاي تدريس معلمين و… ازجمله عواملی
است که برپیشرفت ریاضی دانش آموزان تأثیرگذارند. … دراين مقاله راه هایي پيشنهاد
مي كنيم تاهمراه بافعاليت هاي مناسب،راه هابااهميت توسعه رياضيات دردانش آموزان راگام

 

39 . عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی – به وبلاگ …
‎5 دسامبر 2013 … پیشرفت ریاضی:تغییرات کیفی وکمی رشدیابنده رفتارریاضی شاگردان … بلکه
متأثرازعوامل فرهنگی،اجتماعی،آموزشی وچگونگی تدریس وبرخورد معلمان و. … 3- وقتی
دانش آموز در اثر شکست در درس تازه نگرش منفی پیدا کرد باید به او … 3- 1- مشارکت
دانش آموز مهم ترین روش ایجاد انگیزه [2] : نه تنها دانش آموزان باید …
 

40 . بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
‎طرح درس روزانه – بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
… بررسي تاثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ….. كودكان براي

 

41 . تاثیر موسیقی کلاسیک بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه در …
This site may harm your computer.مقاله پژوهشی حاضربه تاثیر موسیقی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس
ریاضی … روش پژوهش آزمایشی میدانی ، دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون است . …
تدریس ، نوع درس ، میزان ساعات تدریس در هفته ( این دو کلاس در هفته دو روز ریاضی
داشتند …
 

42 . مقایسه اثربخشی روش تدریس فعا ل وسنتی برپیشرفت تحصیلی
‎24 مه 2014 … بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان درس کارآفرینی سوم متوسطه که درس را ….. 1-
تعیین اثر بخشی روش های تدریس فعال در مقایسه با روش تدریس سنتی ….. هم چنین
هوشیار (1383) در مقاله ی ویژگی های معلم در قرن 21 عنوان می کند که«در …
 

43 . تحقیق درمورد بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت …
‎كه سنجيدن پيشرفت تحصيلي در درس رياضي نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد. و
از آنجا … بررسی,تأثیر,روش,تدریس,ریاضی,در,پیشرفت,تحصیلی,دانش,آموزان,دختر

 

44 . مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان (در درس …
‎مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان (در درس رياضي). محقق
گرامي، شما براي دانلود فايل مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش …
 

45 . مقايسه اثر بخشي روش تدريس فعال و سنتي بر پيشرفت تحصيلي …
‎گنجينه مقالات دانشجويان و دانش آموزان آذربايجان. مقايسه اثر بخشي روش تدريس فعال
و سنتي بر پيشرفت تحصيلي سـواد آمـوزان … روشهاي فعال تدريس به روشهايي اشاره
دارد كه بتواند فعاليتهايي دانش‌آموزان را تقويت و يادگيري را به …. نحوه پيشرفت
تحصيلي دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموزان كشور ما در سطح ابتدائي و راهنمائي در درس علوم و رياضي در
مقايسه …
 

46 . 41 . 1392 5 1 1 124 بررسی تأثیر الگوی حل مساله بر خلاقیت و عملکرد
‎بررسیمیزانتاثیرتدریسبهروشحلمسالهبرافزایشخلاقیت، مقاله ارائه شده درسومین
همایش شیوه‌های آموزش. … مقایسه تاثیر روش تدریس قیاسی وسنتی در یادگیری مفاهیم
انتزاعی شیمی. … تعیین تأثیر روش حل مساله بر خلاقیت دانش‌آموزان. ….. راهبردهای
یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه
شهر …[DOC]
 

47 . دست وپنجه نرم کردن با ریاضیات در داخل و بیرون کلاس – International …
‎این مقاله سند مذاکرات مطالعه شماره 16 این کمیسیون با عنوان چالش ریاضیات در داخل و
… در ریاضیات در داخل و بیرون کلاس تهیه می شود که در آن روشهایی را برای پیشرفت
در … از این رو تدریس به این روش سطح فهم و درک دانش آموزان را افزایش می دهد و آنها را با
… های ریاضی یک فرد در بیرون از دوران تحصیلات او می باشد، که این ممکن است در …[DOC]
 

48 . دانشگاه آزاد اسلامی
‎… میزان آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و رابطه آن با سبک های یادگیری دانش
آموزان …. بررسي رابطه بين سبك های شناختي، اضطراب رياضي با عملكرد رياضي در –
دانش آموزان پسر … بررسی تاثیر آموزش خلاقیت معلمان بر پیشرفت تحصیلی و
خودپنداره دانش آموزان. … فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی،
23، 22-1.
 

49 . پژوهش مقايسه اثر بخشي روش تدريس فعال و سنتي بر پيشرفت …
‎بكارگيري روشهاي فعال تدريس باعث مي‌شود تا يادگيري تا عمق جان دانش‌آموزان …
برسي ميزان ارتباط بين روشهاي تدريس با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان بر حسب
درس .4. … تحصيلي دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموزان كشور ما در سطح ابتدائي و راهنمائي در درس علوم و
رياضي در …. ندارد،چگونه دانش آموزان را به درس علاقمند کینم،مقاله در مورد افت
تحصیلی،نقش …
 

50 . آموزش ابتدايي
‎آموزش ابتدايي – مقايسه اثر بخشي روش تدريس فعال و سنتي بر پيشرفت تحصيلي
دانش‌آموزان در درس ریاضی در کلاس سوم ابتدایی – اين وبلاگ به بيان نكات مفيد در …Searches related to مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان (در درس رياضي)

 

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS