براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد


به سايت خوش آمديد !


                                      خانه » دسته‌بندی نشده » تأثير کودهاي بيولوژيک در نظام هاي چند کشتي (کشت مخلوط)

تأثير کودهاي بيولوژيک در نظام هاي چند کشتي (کشت مخلوط)

تأثير کودهاي بيولوژيک در نظام هاي چند کشتي (کشت مخلوط)
 

1 . تأثیر کودهای بیولوژیک در نظام های چند کشتی (کشت مخلوط) – فایلود
‎تأثیر کودهای بیولوژیک در نظام های چند کشتی (کشت مخلوط). پروژه کامل رشته
كشاورزي و منابع طبيعي گرایش زراعت و اصلاح نباتات، این پروژه برای دانشجویان …
 

2 . دانلود فایل تأثیر کود های بیولوژیک در نظام های چند کشتی ( کشت مخلوط)
‎15 نوامبر 2016 … در این بررسی به نقش کودهای بیولوژیک در نظام های چند کشتی یا همان کشت مخلوط
پرداخته می شود. برای دانلود فایل تأثیر کودهای بیولوژیک در نظام …
 

3 . تأثیر کودهای بیولوژیک در نظام های چند کشتی (کشت مخلوط) – فایلود نیو
14 آگوست 2016 … تأثیر کودهای بیولوژیک در نظام های چند کشتی (کشت مخلوط) – فایلود نیو – دانلود
جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجویی.
 

4 . تأثیر کودهای بیولوژیک در نظام های چند کشتی (کشت مخلوط) – میهن فایل
‎تأثیر کودهای بیولوژیک در نظام های چند کشتی (کشت مخلوط). اسفند ۵, ۱۳۹۵. mihan.
دسته‌بندی نشده. دیدگاه‌ها برای تأثیر کودهای بیولوژیک در نظام های چند کشتی …
 

5 . تأثیر کودهای بیولوژیک در نظام های چند کشتی (کشت مخلوط) | همه چیز از …
19 مه 2016 … پروژه کامل رشته کشاورزی و منابع طبیعی گرایش زراعت و اصلاح نباتات، این پروژه
برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته های کشاورزی …
 

6 . تأثیر کود های بیولوژیک در نظام های چند کشتی ( کشت مخلوط) | دیکتوم!
13 ا کتبر 2016 … این فایل شامل موارد زیر می باشد و برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا رشته های
کشاورزی پروژه ای مهم می باشد که می توانند در نگارش پایان نامه های …[PDF]
 

7 . ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و زﯾﺴﺘﯽ ﻫﺎ ﻟﮕﻮم ﭼﻨ – دانشگاه تبریز
‎ﮐﺸﺖ ذرت +. ﮔﺎوداﻧﻪ. ﺑﻮد. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن. داد ﮐﻪ. اﺛﺮ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ. ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻗﻪ. ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ
در ﺑﻼل، … ﺧﺎك ﻣﺼﺮف + ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ذرت و ﺧﻠﺮ و ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﺎ ازﺗﻮﺑﺎﮐﺘﺮ + ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺘﺮوژن +
ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﻤﺰﻣـﺎن. ذرت و ﯾﻮﻧﺠﻪ. ﺑﻮد. …. ﮐﺸـﺖ. ﻣﺨﻠﻮط ذرت. ﺑﺎ. ﭼﻨﺪ. ﻟﮕﻮم (ﮔﺎوداﻧـﻪ،. ﻟﻮﺑﯿـﺎ،. ﻣﺎﺷـﮏ. ﮔـﻞ.
ﺧﻮﺷﻪ اي. و. ﺷـﺒﺪر. ﺑﺮﺳـﯿ. ﻢ)،. ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ … ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺘـﺮوژن ذرت در ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم. زراﻋﯽ ﭘ.
 

8 . یاشیل اکین – کشت مخلوط و سیستم های زراعی چند کشتی
‎یاشیل اکین – کشت مخلوط و سیستم های زراعی چند کشتی – بزرگترین کارها با …
متحمل شدن هزينه هاي اضافي و با استفاده از آب و كود موجود بتوان توليد بيشتر نموده و
آن استفاده از زمان است. … نظام های اقتصادی بر نظام های حامی حیات اکولوژیک خود متکی
هستند و اندیشه مکمل … 3- پوشش بیشتر زمین و اثر بادشکن و در نتیجه کاهش
تبخیر.
 

9 . تأثیر کودهای بیولوژیک در نظام های چند کشتی (کشت مخلوط) :: دانلود …
‎تأثیر کودهای بیولوژیک در نظام های چند کشتی (کشت مخلوط) پروژه کامل رشته
کشاورزی و منابع طبیعی گرایش زراعت و اصلاح نباتات، این پروژه برای دانشجویان …
 

10 . تأثیر کود های بیولوژیک در نظام های چند کشتی (کشت مخلوط)-2 …
‎20 سپتامبر 2015 … این فایل حاوی مطالبی به قرار زیر می باشد: مقدمه. 1. زراعت چند کشتی.. 4. مزایای
کشت مخلوط: 5. معایب کشت مخلوط: 8. رقابت… 9. ترکیب مخلوط: 10.

 

11 . ارتباط چند کشتی همزمان با لگوم‌ها و کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی …
‎همچنین اثر تیمار چند کشتی همزمان نیز بر تعداد برگ سبز، تعداد دانه در بلال، وزن تر
… سایر تحقیقات نشان داد که کشت مخلوط نواری یونجه های یکساله و جو باعث ایجاد …
توسط لگومها در جهت تأمین بخشی از نیاز نیتروژن ذرت در یک نظام زراعی پایدار.[PDF]
 

12 . های مختلف کاشت لوبیا مقایسه نسبت های افزایشی در مخلوط و رازیانه و …
‎عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در رازیانه نیز تحت تاثیر الگوهای کشت قرار گرفت
. ارزیابی …… باشد. علت. اصلی برای استفاده از نظام. های چند. کشتی در حقیقت
اختالط گونه ….. از تناوب زراعی با گیاهان تثبیت کننده نیتروژن، بقایای گیاهی،
کود.[PDF]
 

13 . دریافت فایل
‎اثر برخی کودهای زیستی و نیتروژنی بر سودمندی کشت مخلوط ذرت و لوبیا. استاد
راهنما … های ک. امل تصادفی با. 01. تیمار و. 9. تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده.[PDF]
 

14 . Phaseolus vulgaris L. – Sid
‎ﺑﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ذرت و. ﭼﻨﺪ رﻗﻢ. ﻟﻮﺑﯿﺎ. آزﻣﺎﯾﺸﯽ در. ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ. ﺳﻪ. ﺗﮑﺮار در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
داﻧﺸﮑﺪه. ﺳﻄـﺢ ﺷﺎﻣﻞ … ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ذرت. )Zea mays L.) و. ﺳﻪ رﻗﻢ ﻟﻮﺑﯿﺎ. ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮد. ﻫﺎي
زﯾﺴﺘﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ … ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ. زﯾﺴﺘﯽ. (. ﻧﯿﺘﺮاژﯾﻦ. ﻧﻮر درﯾﺎﻓﺘﯽ را داﺷﺖ و ﮐﺸ. را. دارا ﺑﻮد . اﺛﺮ ﻧﻮع ﮐﻮد ﺑﺮ
 

15 . … The first factor was cropping system at seven levels including monocropping of
 

16 . دانلود تأثیر کود های بیولوژیک در نظام های چند کشتی ( کشت مخلوط …
‎9 آگوست 2016 … تأثیر کود های بیولوژیک در نظام چند کشتی ( کشت مخلوط) تأثیرگذار یا
تأثیرگزار تشویق نماز قرآن زندگی ورزش بر قلب تأثیرات خانواده …
 

17 . کشاورزی زیستی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
‎کشت مخلوط; کود سبز; مالچ‌های زیستی; تناوب زراعی; شخم کم عمق; استفاده از عناصر
غذایی … مدیریت علفهای هرز; تناوب زراعی و کشت مخلوط; محصولات علوفه‌ای چند ساله …
عملکرد محصولشان برابر یا بالاتر از متوسط عملکرد نظام‌های کشاورزی رایج است. ….
ارزیابی اثر محیطی · کشاورزی زیستی · بوم‌شناسی کشاورزی · خوراک زیستی …
 

18 . استفاده از کودهای بیولوژیکی در زراعت گندم | سازمان نظام مهندسی …
‎10 سپتامبر 2008 … اگر چه کاربرد کودهای بیولوژیک به علل مختلف در طی چند دهه گذ شته کاهش … سطح
زیر کشت بقولات دانه ای از طریق روشهای چند کشتی؛(۲) تامین گونه های فعال … کمبود
فسفر نه تنها به شدت بر میزان رشد تاثیر می گذارد ، بلکه روی تشکیل گل … سازید
وبا محتوای یک بسته ۱۰۰ گرمی کود بارور -۲ به خوبی مخلوط کنید.[PDF]
 

19 . برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید – بوم شناسی …
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻢ زراﻋﯽ … اﺛﺮات ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ذرت
… L. ) در ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط. ﻣﯿﺜﻢ ﻧﺎﻣﺪاري، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺪاﻧﯽ و ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻋﺮب. 313. اﺛﺮ ….
Agro_expert@yahoo.com. ﻃﺮاﺣﯽ رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﮐﻤﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ.[DOC]
 

20 . ﮐﻠﺰا ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﮐﻠﺰا در ﮐﺸﺖ ﻣﺨ
‎ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ. راﺷﯿﻦ اﻣﯿﺮﻣﺮدﻓﺮ …. ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮده و ﭘﺮورش ﻫﻤﺰﻣﺎن دو و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ….
ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻮاري ﮔﻨﺪم. -. ﮐﻠﺰا ﺗﺤﺖ ﺗ. ﺎﺛﯿﺮ. ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ.

 

21 . باغدیس – کود سبز
‎آشنایی با کود سبز و گیاهان بین زراعی و مزایا ی کاربرد آن ها در تناوب زراعی . … خاک
شده و در واقع کودی بیولوژیک به خاک اضافه کرده و باعث افزایش حاصلخیزی …
افزودن کود سبز به نظام های تک کشتی زراعت سنتی تاثیر بسزایی بر افزایش … از
کشت اصلی یا در فاصله بین دو زراعت به صورت تک کشتی یا کشت مخلوط اضافه
کرد .[DOC]
 

22 . خلاصه سمینارها
‎1)کشت گلخانه ای با روش تلفیق آبزی پروري: در این روش کود مورد نیاز گیاه از طریق
… را افزایش دهد و همچنین کاهش مصرف کود های شیمیایی در اثر وجود املاح موجود در استخر
… است استفاده از آبزیان باعث تصفیه فاضلاب ها به روش بیولوژیک می شود ….. شده
را با عناوین جدیدی نظیر نظامهای کشت و جنگلداری نظام های چند کشتی و نظام های بوم …
 

23 . رزومه – محمدرضا چائی چی – دانشگاه تهران
‎”Effect of chemical and biological soil amedments on production and soil seed …..
“تاثیر سیستم تک کشتی و مخلوط یونجه های یکساله و جو بر عملکرد علوفه ‘بذر و
….. کودهای نیتروژنه (زیستی، شیمیایی و تلفیقی) در نظام کشت مخلوط افزایشی. …..
“بررسی سیستم تولید عملکرد علوفه چند گیاه علوفه ای بهاره در کشت دوگانه با ذرت

 

24 . بررسی تاثیر کاربرد میکروارگانیسم¬های موثر (EM) بر کارایی …
‎چکیده به منظور بررسی اثر چند کشتی همزمان با لگومها و کاربرد کودهای شیمیایی و …
منظور بررسی اثر کودهای زیستی و کود نیتروژن بر کشت مخلوط ذرت و چند رقم لوبیا
… کشت گیاهان علوفه ای و دارویی از ارکان اساسی در افزایش کیفیت علوفه در نظام …
 

25 . زراعت – سیستمهای چند کشتی تالیف خانم مهندس رافعی
‎زراعت – سیستمهای چند کشتی تالیف خانم مهندس رافعی – مسائل ومباحث نوین. … در
یک منطقه مشخص عواملی وجود دارند که روی تولید محصولات کشاورزی تاثیر می گذارند
… در کشاورزی ، استفاده از بذر اصلاح شده و کودهای شیمیایی و سایر نهاده های کشاورزی
… با وجود اينکه سيستم هاي کشت مخلوط از زمان هاي قبل به عنوان کشتهای سنتي رواج

 

26 . تأثیر کود های بیولوژیک در نظام های چند کشتی ( کشت مخلوط)
11 جولای 2012 … این فایل حاوی مطالبی به قرار زیر می باشد :مقدمه. 1زراعت چند كشتي.. 4مزاياي كشت
مخلوط : 5معايب كشت مخلوط : 8رقابت… 9تركيب مخلوط: 10نحوه …[PDF]
 

27 . اي ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻮد داﻣﯽ و ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﮔﺎوداﻧﻪ و ﻟﻮﺑﯿﺎ در ﯾ
‎ﮐﺸﺘﯽ ذرت، ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ذرت ﺑﺎ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﯿﺘﯽ و ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ذرت ﺑﺎ. ﮔﺎوداﻧﻪ و. ﮐﻮد داﻣﯽ در … ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. :
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎه، ذرت، ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط، ﮐﻮد داﻣﯽ، ﮔﺎوداﻧﻪ، ﻟﻮﺑﯿﺎ. *. ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ….. ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻮد داﻣﯽ و
ﻧﻮع ﮐﺸﺖ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮﻣﺼﺮف و ﺳﺪﯾﻢ ﺷﺎﺧﺴﺎره و ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺘﯽ ذرت ….. ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن. ﺷﺎﺧﺴﺎره.
ذرت ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﮐﺸﺖ. از ﺗﮏ. ﮐﺸﺘﯽ ذرت ﺑ. ﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط آن ﺑﺎ ﮔﺎوداﻧﻪ و. ﻟﻮﺑﯿﺎ، ﺑﻪ …. ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﯿﻤ.[PDF]
 

28 . بررسی کشت مخلوط جو و زنیان تحت تأثیر کودهای دامی و شیمیایی
‎ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط. زﻧﯿﺎن. -. ﺟﻮ. ﺗﺤﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﺼﺮف. ﮐﻮدﻫﺎي. داﻣـﯽ. و. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. آزﻣﺎﯾﺸﯽ. ﻪﺑ. ﺻﻮرت. ﮐﺮت. ﻫﺎي
… ﭼﻨﺪ. دﻫﻪ. اﺧﯿﺮ. ﺗﻤﺎﯾﻞ. ﺑﻪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﮔﯿﺎﻫـﺎن. داروﯾـﯽ. اﻓـﺰاﯾﺶ. ﯾﺎﺑـﺪ. (. Carruba et al., 2002 .) اﯾﺮا …
ﻧﻬﺎده. ﻫﺎﯾﯽ. اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﺮد. ﮐﻪ. ﻋﻼوه. ﺑـﺮ. ﺗـﺄﻣﯿﻦ. ﻧﯿﺎزﻫـﺎي. ﻓﻌﻠـﯽ. ﮔﯿـﺎه،. ﭘﺎﯾـﺪاري. ﻧﻈـﺎم. ﻫـﺎي. ﮐﺸﺎورزي. در …
ﮐﺸﺘﯽ. اﯾﻦ. ﮔﯿﺎه. ﮔﺰارش. ﮐﺮ. دﻧﺪ. و. اﯾـﻦ. اﻣﺮ. را. ﺑﻪ. ﮐﻨﺘﺮل. ﺑﻬﺘﺮ. ﻋﻠﻒ. ﻫﺎ. ي. ﻫﺮز. در. ﮐﺸﺖ. ﻣﺨﻠﻮط. و.
 

29 . تأثیر كاربرد کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و …
‎واژگان کلیدی: كاربرد کولتیواتور، چند کشتی همزمان، ذرت علوفه ای، لگوم ها. … 1-8-
شناخت کشت مخلوط ونحوه ي بکارگیری آن در سیستم هاي کشاورزی.. 29 ….. اثرات
كاربرد كودهاي بيولوژيك در تركيب با كود شيميايي بر رشد ذرت (Zea mays L.) در
شوشتر. …. Analysing crop yield and plant quality in a intercropping system using
an …[PDF]
 

30 . ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎورزي – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي. ﺗﮏ ﮐﺸﺘﯽ. و. ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻓﺴـﯿﻠﯽ. ﻫﻤﭽـﻮن. آﻓـﺖ ﮐﺸـﻬﺎ و. ﮐﻮد ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮده و در
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﮐـﺎﻫﺶ. ﻧﯿـﺮوي … اﻧﺘﺨﺎب، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻧﺮژي در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ

 

31 . زراعت تکمیلی – دانشگاه پیام نور
زراﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮد ، آﺑﻴﺎري ، زﻫﻜﺸﻲ، ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از وﺳﺎﻳﻞ و. ادوات ﻛﺸﺎورزي و ﺑ …
از اﻧﻮاع ﭼﻨﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ و ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ … زراﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ….. ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺗﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺪاوم. ،.
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ …. اول ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻘﻮﻻت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن و دوم ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﻴ. ﺎﻫﺎن ﻗﻄﻊ.
 

32 . محمود خرمي وفا – پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه
‎عنوان پايان نامه؛ بررسي اكولوژيك كشت مخلوط كدوي تخمه كاغذي و ذرت … اكولوژي
كاربردي گياهان زراعي، چند كشتي، اقتصاد اكولوژيك، گياه پالايي آب و خاك هاي آلوده،
كشاورزي ارگانيك، خاك ورزي … 13- اثر كود هاي آلي بر عملكرد و اسانس شويد Anethum
graveolens L)) (كياوش … Journal of biological sciences, Volume: 12 Issue: 4, 378-
382.[PDF]
 

33 . اثر تراكم هاي مختلف كشت مخلوط ذرت و لوبيا بر عملكرد گياهان زراعي و …
‎اﺛﺮ ﺗﺮاﮐﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ذرت و ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ و. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي ﻫﺮز. Effect
of … ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ … ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و …. ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ) اﺟﺮا ﺷﺪ . آﻣـﺎده. ﺳـﺎزي ﻣﺰرﻋـﻪ. ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺨﻢ ﻧﯿﻤﻪ.
ﻋﻤﯿـﻖ، ﺳـﭙﺲ دﯾﺴـﮏ. زﻧـﯽ و ﮐـﻮد … آﻧﻬﺎ از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨـﻪ ….. و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺪاوم ﺑﻮم ﻧﻈﺎم.[PDF]
 

34 . یی با مفاهیم کشاورزی پایدار.pdf – Index of
‎نوعی از کشاورزی که بتواند جایگزین نظام های پرنهاده تولید فعلی شود مانند کشاورزی
…. مخلوط و با عمل تجزیه این مخلوط به کود آلی تبدیل می شود … گستره سیستم های
زراعی بین تک کشتی و چند کشتی در مزارع و باغات بصورت … الگوهای کشت مورد
استفاده در یک مزرعه و اثر متقابل آنها با منابع مزرعه، سایر مزارع مجاور و فن آوری مورد.
 

35 . نشريه بوم شناسي كشاورزي، – Magiran
‎کليدواژگان: پروتئين، عناصر كم مصرف، غني سازي مواد غذايي، كود بيولوژيك. تاثير
تناوب هاي زراعي مختلف بر عملكرد دانه و برخي خصوصيات زراعي گندم … راندمان كنترل
علف هرز گلرنگ وحشي(Carthamus oxyacanthus M. Bieb) در كشت مخلوط جايگزيني
جو …. بررسي انرژيهاي ورودي و خروجي و تجزيه و تحليل اقتصادي بوم نظامهاي توليد …
 

36 . روستای سر سبز جوینک الموت غربی – کشاورزی پایدار:
‎1- تنوع کاشت گیاهان زراعی به جای کاشت مداوم یک یا چند گیاه زراعی … کشاورزی
پایدار شامل نظام های زراعی معروف به بیولوژیکی، کم نهاده، ارگانیک و جایگزین …
یکی از راه های کشاورزی پایدار نظام های زراعی مخلوط می باشد که به چند نمونه در مناطق
…. کودهای سنتز شده ، ارگانیسم های اصلاح ژنتیک شده و آفت کش ها اثر منفی بر روی
تنوع …[PDF]
 

37 . دی 1392 – انجمن ایمنی زیستی ایران
‎19 فوریه 2014 … است کشور به دست کمپانی های چند ملیتی بیفتد. خالصه. آنچه مدیران … های مقام معظم.
رهبری برای نیل به اهداف مقدس نظام جمهوری اسالمی و ….. در حالی که هر ساله بر مصرف
سموم و کود های شیمیایی. که مضرات …. تاثیر گذار و نقش آفرین در زراعت کشور موفق
به دریافت …. شما درست کردید برای تک کشتی است نه کشت مخلوط.
 

38 . وبلاگ اختصاصی مهندس محمد ترکمان – بوم شناسی کشاورزی
‎سیستم های طبیعی اغلب به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر فعالیت های
بشر … بوم نظامهای طبیعی همچنین از لحاظ مرز از سیستم های کشاورزی متمایز هستند.
…. تناوب گیاهی یا کشت سلسله وار در حالت معمول به عنوان یک نظام چند کشتی …
تناوب زراعی همچون کشت مخلوط امکان افزایش تنوع به تولید را در طول زمان فراهم می
کند.[PDF]
 

39 . Carum copticum L. – مجله علوم زراعی ایران
‎ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺗﯿﻤﺎر ﻫﺎي ﮐﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط را ﻧﺸـﺎن. ﻣﯽ … ﻧﻈـﺎم. ﻫـﺎي. ﮐﺸﺎورزي.
ﭘﺎﯾﺪار،. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻣﺤﺼـﻮﻻت. ﮐﺸـﺎورزي. در. زﻣﺎن. و. ﻣﮑﺎن. (. ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ. ) …. اﺛﺮ زﻣﺎن ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد و. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. “… ١٤١. ﮐﻮد. داﻣﯽ. در. ﻫﮑﺘﺎر. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . ﯾﮑﯽ از اﻗـﺪاﻣﺎت در ….. Biological
yield.[PDF]
 

40 . زراعت – همایش ملی باریجه
‎ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻮدﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ ﮔﯿﺎه. ﻣﺮزه …… ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﮐﺸﺖ.
ﻣﺨﻠﻮط. ﯾﮑﯽ. از. روش. ﻫﺎي راﯾﺞ در ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي. ﮐﺸﺎورزي. ﭘﺎﯾﺪار. اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﻧﻘﺶ. ﻣﻬﻤﯽ. در. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺗﻮﻟﯿﺪ.

 

41 . جزوه زراعت تکمیلی (2) دكتر مجنون حسيني (دانشگاه تهران) | اگريفايل
‎نظام‌های چند کشتی. عوامل محدود کننده تولید … کشت بافت گیاهی … با تک کشتی.
شاخص‌های نسبی ارزیابی محصول در زراعت مخلوط … تاثیر لگوم‌های دانه ای در
سیستم‌های کشاورزی. کشت مضاعف … طبقه بندی کودهای زیستی ( بیولوژیک ). الف)
براساس …
 

42 . ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط خلر و جو
‎به منظور بررسی تاثیر نسبت های اختلاط خلر ) Lathyrus sativa ( و جو ) … به علت
تثبیت بیولوژیک نیتروژن توسط لگوم در مقایسه با کشت خالص غلات مناسب …
عملکرد علوفه در کشت مخلوط جو و یونجه از تک کشتی آنها بالاتر بوده است (شعبانی،
1383). …. لوبیا چشم بلبلی و سویا بصورت مخلوط در چند سطح کودی مورد بررسی
قرار داده و …[PDF]
 

43 . اثر نیتروژن و الگوهای کشت بر صفات مورفولوژیک و شاخص‌های رشد در …
‎اﺛﺮ. ﻧﯿﺘﺮوژن و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. رﺷﺪ در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط. ذرت و. آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
… ﻫﺎي. ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع زﯾﺎد و ﺛﺒﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار. زﯾﺎد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﮐﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ. ﻫﺎ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ …..
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ …… crop yield
and plant quality in a intercropping system using an ecophysiological model for.
 

44 . مدیریت کنترل حشرات و بیماری‌ها در کشت مخلوط – پایگاه اینترنتی …
‎4- چند جنینی: برخی حشرات تخم هایشان حاوی چند جنین می باشد و از یک تخم چند نوزاد
… در کشت مخلوط گیاهان از طریق مقاومت جمعی، اثر آفات گیاهخوار را کاهش می دهند، که در
… های شکارگر به مراتب کمتر از جابجایی این حشرات در تک کشتی است که تمایل ….
آبیاری و کوددهی مناسب و کنترل علف های هرز می توانند روی توانایی گیاه تأثیر …
 

45 . نظام مهندسی کشاورزی – شهرستان کنگاور – کشت مخلوط
‎نوعی چند کشتی است که وابسته به مکان می باشد و کشت دو یا چند محصول به طورهمزمان
دریک … همان طورکه گفته شدیکی ازمزیت های کشت مخلوط جلوگیری ومحافظت ازحمله
افات می باشد. … بیشتری را به خود جلب می نمایند وبر اثر این عوامل میزان حمله افات
در کشت مخلوط کاهش میابد. …. محصولات ارگانيك يا زيستي (عدم آلودكي به كود
شيميائ …
 

46 . تنوع زيستي و ارزش ميراث کشاورزي در جهان – کشاورزی ، در حال حاضر
‎19 ژوئن 2010 … دراین مقاله مروری بصورت خلاصه برچگونگی اثرات کشت،تناوب زراعی،مدیریت
بقایای محصول وشخم،تغذیه خاک وسیستم های تک کشتی . … جلبكهاي سبز – آبي و
نقش آن به عنوان كود بيولوژيك … کنترل علف های هرز یکی از جنبه های مهم تولید در هر
نظام کشاورزی است . علف های …. چند تصویر از کشت مخلوط و آگروفارستری.
 

47 . بوم شناسی گیاهان زراعی – راهنمای نویسندگان
‎به زراعی و به نژادی محصولات; واکنش محصولات گیاهی به تنش های زیستی و … از
کودهای بیولوژیک در تولید محصولات; آفات، بیماریها و علفهای هرز; کشت مخلوط;
تولید پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک; سیستم های تولید تک کشتی و چند کشتی
… های عناصر غذایی در آگرواکوسیستم ها; اثر تغییر اقلیم بر تولید محصولات;
اکولوژی بذر.[DOC]
 

48 . مجموعه چکیده مقالات پنجمین همایش حبوبات کشور1 – مرکز تحقیقات و …
18 آگوست 2014 … ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی . … تاثیر رقم و
تراکم های مختلف کاشت لوبیا قرمز بر جمعیت و رشد علف های هرز . …. 343 ks
تاثیرکودهای بیولوژیک بررشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتیلاین 94414 …..
به تیمار تک کشتی لوبیا بود که با تیمار کشت مخلوط جایگزینی 93:83 …[PDF]
 

49 . ﻣﺨﻠﻮط زﻧﯿﺎن و ﺟﻮ ﮐﺸﺖ در ﻫﺮز ﻫﺎي ﻋﻠﻒ ﮐﻨﺘﺮل و ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺷﯿ
‎10 جولای 2014 … ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﻧﯿﺎن در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺟﻮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻮدﻫﺎي داﻣﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،. آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﺑﺼﻮرت ﮐﺮت … ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ زﻧﯿﺎن و ﺟﻮ و ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻮ ﻣﻌﻨﯽ. دار ﺷﺪ. … ﮐﺸﺘﯽ. اﯾﻦ. ﮔﯿﺎه
ﮔﺰارش. ﮐﺮ. دﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ را. ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي. ﻫﺮز در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط. ﻧﺴﺒﺖ. دادﻧﺪ … ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي.
ﮐﺸﺎورزي. در. دراز ﻣﺪت. را. ﻧﯿﺰ. ﺑﻪ. دﻧﺒﺎل. داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. (. Chaudhry et al 1999). ﻋﻤﺪه. ﺗﺮﯾﻦ.[PDF]
 

50 . عملكرد و برخی خصوصيات رشدي هاي كشت مخلوط رديفی نخود و زعفران …
0550. چکیده. به منظور بررسي. تأثير. نسبت. های كشت مخلوط افزایشي نخود با …
تعداد غالف، تعداد دانه در غالف، تعداد دانه در بوته، عملكرد بيولوژیكي و عملكرد دانه

 

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS