براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد


به سايت خوش آمديد !


                                      خانه » دسته‌بندی نشده » برنامه ريزي اثر بخش براي بالندگي اعضاي هيئت علمي

برنامه ريزي اثر بخش براي بالندگي اعضاي هيئت علمي

برنامه ريزي اثر بخش براي بالندگي اعضاي هيئت علمي
 

1 . برنامه ریزی اثربخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی | مرکز چاپ و …
‎17 فوریه 2015 … ترجمه: محمد حسن پرداختچی، لاله جمشیدی مولف: پاتریشیا لاوکر، کاتلین کینگ. هدف
این کتاب ، این است که اعضای هیئت علمی را به منزلۀ یاد …
 

2 . برنامه ریزی اثر بخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی – بانک کتاب رایا
‎کتاب برنامه ریزی اثر بخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی به نویسندگی
پاتریشیا لاولر – کاتلین کینگ با ترجمه محمد حسن پرداختچی – لاله جمشیدی منتشر
شده …
 

3 . برنامه ریزی اثر بخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی پاتریشیا لولر …
‎برنامه ریزی اثر بخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی پاتریشیا لولر-کاتلین
کینگ محمدحسن پرداختچی-لاله جمشیدی دانشگاه شهید بهشتی فروشگاه اینترنتی …
 

4 . برنامه ریزی اثر بخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی
‎خرید کتاب برنامه ریزی اثر بخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی – فروشگاه
اینترنتی بانک کتاب یکتا مهر، خرید و ارسال کتاب.
 

5 . برنامه ریزی اثربخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی …
‎برنامه ریزی اثربخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی … اخبار – برنامه ریزی اثر
بخش برای بالندگی اعضای هیئت… هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی الگویی برای …[PDF]
 

6 . تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت علمی با رویکرد مبتنی بر …
‎ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﺷﻤﺎره 1392 ،70، ﺻﺺ. 1 -25 … ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ، روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ داده ﺑﻨﯿﺎد . 1. …. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد.[PDF]
 

7 . ﻫﺎ؛ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ( ع( اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ – فرهنگ در دانشگاه اسلامی
‎ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻨـﺪﮔﯽ اﻋﻀـﺎي ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه اﻣـﺎم ﺻـﺎدق … دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ. ﺷﮏ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن، ﻧﯿﺎز. ﻣﻨﺪ ﺗﻼش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي در اﯾﻦ …. ﯾﺎدﮔﯿﺮي
، ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ. ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. : ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﯾﺎددﻫﯽ و.
 

8 . برنامه ریزی اثربخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی … – تازه های نت
‎اخبار – برنامه ریزی اثر بخش برای بالندگی اعضای هیئت… هیئت علمی دانشگاه شهید
بهشتی الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه رابطه بین خودکارآمدی با …
 

9 . کتب – برنامه ریزی اثربخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی با …
‎عنوان و نام پدیدآور, برنامه‌ریزی اثربخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی با استفاده
از راهبردهای یادگیری بزرگسالان / پاتریشیا لاولر، کاتلین کینگ؛ ترجمه …[PDF]
 

10 . توسعه اعضای هیات علمی راهبردی اثرگذار در ارتقاء کیفیت … – UTEQ
‎1213 – QAUS. ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ راﻫﺒﺮدي اﺛﺮ ﮔﺬار در ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و …. و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي ….. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎﻳﻲ. اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﺮاي

 

11 . نظام جامع ارزشیابی هیات علمی و حاکمیت آکادمیک
‎ﺑﺎﻟﻨـﺪﮔﻲ ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﺁﻣـﻮزش ﻋـﺎﱄ ﻣﺮهـﻮن … اﻣﺎ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ رآﻦ اﺻـﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻋـﻀﺎي … اﺳﺎس
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ هﺪف ﻳـﺎ …. ي آﻴﻔﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﲞﺶ آﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، هﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ.
 

12 . بالندگی وکیفیت هیأت علمی در دانشگاه ایرانی؛ بایسته‌ها و چالش‌ها …
‎بحثها پیاده می‌شوند و روی وب سایت جمعیت قرار می‌گیرند و برای همه اعضا نیز از طریق
ایمیل … و اصولاً یک برنامه اثر بخش توسعه هیات علمی چه ویژگی هایی دارد؟ ….. در ادامه
این نشست، دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی در …
 

13 . استراتژی کمیته رشد و بالندگی
‎سازماندهی ، برنامه ریزی، اجرا ونظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در
زمینه های … برنامه ریزی، اجرا ونظارت بر روشهای نوین آموزشی و مطالعه برای توسعه و
ارتقای کیفیت آموزشی … ضعف در برقراری ارتباط اثر بخش با دانشگاههای داخلی و
خارجی.[PDF]
 

14 . رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ – مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم …
‎ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎ دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ … ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ … در ﺳﺎل. 1955. ﺑﺮاي. اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اي ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ … رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ در ﮔﺮوه
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮر و در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺑﻮد . در ﺳﺎل …. ﮐﺎرآﺋﯽ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﮐﺎر. (. Efficacy of …[PDF]
 

15 . جناب آقاي دكتر اولياء – هیات امنا
‎گرایش. ها و. تاکیدات. هیات ا. مناهای دانشگاه. ها و مؤسسات آموزشي. عالي، پژوهشي. و
فناوری برای سال … کارایی و اثر بخشی. مصرف. منابع مالی …. برنامه. ریزی. به منظور
صرفه. جویی در منابع مالی و هزینه. ها به ویژه در بخش آب، انرژی و حمل و. نقل حداقل به
میزان … بالندگی منابع انسانی اعم از اعضای هیات علمی و کارکنان غیر هیات علمی .
راهبردها و.
 

16 . مرکز EDC: واحد رشد و بالندگي اعضاي هيئت علمي
‎واحد رشد و بالندگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
یزد. … با توجه به اینکه اعضای هیئت علمی معمولاً برای استخدام در دانشگاههای علوم …[PDF]
 

17 . پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 – پژوهشگاه مطالعات آموزش و …
‎الگويي براي ارزشيابي راهبردي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش – ايرج خوش خلق
. 39 … رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي – دكترمحي الدين بهرام محمديان. 81
….. از اين تعداد 61 اثر شامل 39 طرح پژوهشي ، 4 پايان نامه دكتري و 18 پايان نامه
كارشناسي ارشد و در …… نشست هاي مختلف با اعضاي هيأت علمي و پيشكسوتان
پژوهشگاه.[PDF]
 

18 . ﻣﻘدﻣﮫ های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و علمی کشور رقم زد و در حوزه علم و ا
‎ها و انتظارات نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در. قالب
کارگروه آموزش …. ها، برنامه ها و فرایندهای روزآمد در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و
دانشگاه … توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری …..
کارآمد کردن نظام ارزیابی و اعتبارسنجی علمی در آموزش عالی و استفاده از نتایج آن در
برنامه. ریزی.[PDF]
 

19 . ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻫﺎي ه داﻧﺸﮕﺎ در ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺌﺖ اﻋﻀﺎي ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ و – نامه آموزش عالی
‎ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ. ﺷـﺪه. اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻬﺎر دﻫـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در آﻣـﻮزش و. ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ اﻋﻀـﺎي ﻫﻴﺌـﺖ. ﻋﻠﻤـﻲ در. داﻧﺸـﮕﺎ
….. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي. و. ارزﻳﺎﺑﻲ. آﻣﻮزﺷﻲ. ،. ﺑﻪ. ﺑﻬﺒﻮد. ﻳﺎدﮔﻴﺮي. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. و. در. ﻃﻴﻒ. وﺳﻴﻊ. ﺗﺮ. ارﺗﻘﺎي. ﺑﺨﺶ
. ﺳﻼﻣﺖ …. ﺑﺮاي. ﻛﻤﻚ. ﺑﻪ. اﻋﻀﺎي. ﻫﻴﺌﺖ. ﻋﻠﻤﻲ. ﺑﺮاي. ﺗﺪرﻳﺲ. و. آﻣﻮزش. اﺛﺮﺑﺨﺶ. ﺗﺮ. ﺑﻪ. ﻋﻤﻞ. آﻣﺪ.[PDF]
 

20 . کتاب طرح تحول راهبردی – دانشگاه تربیت مدرس
‎برنامه تحول راهربدی به توسعه اعضای هیئت علمی و آموزش وسیع کارکنان دانشگاه از
یک ….. حضور فعاالنه و پررنگ دانشگاه در حوزه محیط زیست کامال ملموس و اثر بخش

 

21 . آشنایی با ضوابط و آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان
‎انتصاب اعضاي شوراي نخبگان، توسط رئيس بنياد براي …. هدف از تأسيس بنياد،
عبارت است از برنامه ريزي و … نخبه به فرد برجسته و كارآمدي اطالق مي شود كه اثر ….
بخش هاي مختلف با رويكرد تقويتي مورد اصالح و تصويب … 8ـ4ـ اعضاي هيأت علمي
 

22 . دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي … بالندگي هر چه بيشتر آنها، اين استعدادهاي ارزشمند را در
 

23 . کتاب رهبری آموزش عالی (رویکرد هوش عاطفی و اثربخشی هیئت علمی …
‎11 دسامبر 2016 … کتاب رهبری آموزش عالی (رویکرد هوش عاطفی و اثربخشی هیئت علمی) تالیف: دکتر
کامران محمدخانی … زمینه‌های لازم برای الهام‌بخشی، انگیزه‌آفرینی، شکوفایی و
بالندگی و در … مبتنی بر هوش عاطفی به منظور اثر¬بخش¬سازی اعضای هیأت علمی و
یا … تجزیه و تحلیل سیستم های آموزش عالی (4); سیاستگذاری و برنامه ریزی …[PPT]
 

24 . 7 . وظایف و اختیارات هیأت امنا – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
‎ح- جلب كمكهاي بخش خصوصي با رعايت ضوابط؛ … ی- پيشنهاد فوق‌العاده‌ حقوق اعضاي
هيأت علمي و غير هيأت علمي جهت تأئيد وزارت؛ … و اقتدار دانشگاهي، حمايت از آزادي هاي
علمي اعضاي هيات علمي، تضمين اثر بخشي و كارايي از جمله … برنامه ريزي و تمهيد
براي برگزاری سالانه حداقل دو جلسه رسمی هیات های امنا؛ … توسعه و بالندگی منابع
انسانی.
 

25 . شوراي عالي انقلاب فرهنگي – سامانه دستگاه هاي فرهنگي – بنیاد ملی …
‎هدف از تأسيس بنياد، عبارت است از برنامه‌ريزي و سياستگذاري براي شناسايي، هدايت
، … نخبه: به فرد برجسته و كارآمدي اطلاق مي‌شود كه اثر گذاري وي در توليد علم، هنر و
فناوري كشور … تبصره 2ـ احكام اعضاي فوق الذكر توسط رئيس هيئت امناء صادر خواهد
شد. …. برتر زمین ه تلاش اثر بخش، سامان یافته و گسترده ایشان را برای ارتقای
علمی و …
 

26 . بهبود مدیریت 213 unavailable تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه …
‎امروزه سازمان ها باید بتوانند دانش مورد نیاز برای نوآوری در محصولات خود و بهبود …
اعضای هیات علمی بهبود مدیریت 213 unavailable ارائه الگویی برای رتبه بندی و
ارزیابی … 2016 http://www.behboodmodiriat.ir/article_42794.html جدای از اثرات
بخش … مطالعه حاضر اثر برنامه ریزی راهبردی بر عملکرد را با لحاظ کردن انعطاف
پذیری به …
 

27 . دکتر کچوئیان در دوره بالندگی حرفه ای کارشناسان … – دانشگاه فرهنگیان
‎11 فوریه 2017 … در بخش آموزشی دوره بالندگی حرفه ای کارشناسان نظارت و ارزیابی سراسر کشور، …
دفتر برنامه ریزی درسی و آموزشی · مرکزبهسازی منابع انسانی وتحصیلات … وی به
برگزاری دوره های بالندگی برای اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، طراحی … اساس این
سه مولفه وظایف تعریف نشود حاصل کارا، اثربخش و بهره ور نخواهد بود.[PDF]
 

28 . ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻴﺶ رﻳﺰي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺌﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي. ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ. ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ آﻫﻨﭽﻴﺎن
… اﻋﻀﺎي. ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا. ﺑﻮدن وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻧﻴﺎز، در دﺳﺘﺮس ﺳﺎزﻣﺎن ….
ة ﺟﺬب. در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي د. ر ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ، ﺳﺨﺖ اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ. اﺳﺖ
…… ﮔﻴﺮي ﻫﻤ. ﺔ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻣﻲ. ﺗﻮان در ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮاد ﻻﻳﻖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ. اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ. (. ﻛﻴﻨﮓ. 1. ،. ).2004.
 

29 . اعتبارسنجی الگوی بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر تهران …
26 مارس 2017 … جامعه آماری این پژوهش مدیران بخش های اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان
می باشد. … طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه
های استعداد محور … برای حل مسئله ، باید به نهادهای اثر گذار دسترسی داشت . …. برنامه
ریزی ای دارید که از دیپلماسی عمومی استفاده بهتری داشته باشیم؟
 

30 . آشنایی با ضوابط و آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان – پارک علم و فناوری …
‎مطابق اساسنامه برای بنیاد ملی نخبگان سه ركن اصلی “هیئت. امناء”، “رئیس بنیاد” و “
شورای …. هدف از تأسیس بنیاد، عبارت است از برنامه ریزی و. سیاستگذاری برای …

 

31 . واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
‎دانش افزایی، توانمندسازی،کارگاه های اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،
ايران. … های برگزار شده در سال 93. کارگاه های برنامه ریزی شده برای نیمه اول سال 94 …
 

32 . دانشگاه علامه طباطبایی – مشاهده فعالیت
‎ایشان عضو هیات علمی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی است. … ملکی حسن، خوشدل
علیرضا، عباس پور عباس، تبیین نقش اعضای هیئت علمی در برنامه آموزش طب …
عباس پور عباس، باروتیان هدی، بررسی رابطه ارتباطات اثربخش و عملکرد سازمان (
 

33 . بر اساس … فرهنگ سازمانی برای مطالعات تطبیقی، مدیریت بر آموزش انتظامی، 4، 13،
 

34 . اصل مقاله (390 K)
‎18 مارس 2014 … ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﻳــﺰي ﻫــﺎي رﺷــﺪ و ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻣﺤﺴــﻮب ﻣــﻲ ﺷــﻮد. (ﺟﻤﺸﻴﺪي،. ). 1386 … اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻛﻪ در آن اﻋﻀـﺎي ﻫﻴـﺎت. ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ … ﻳﻜﻲ از ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ در ﺑﺎﻟﻨـﺪﮔﻲ اﻋﻀـﺎي ﻫﻴـﺎت
ﻋﻠﻤـﻲ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ …. آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻨـﻮع ﻣﻘـﺪار آن. 74/0.
 

35 . فرآيند برنامه ريزي آموزش كاركنان – آموزش پست بانک
‎14 مارس 2015 … پيشرفت و تحولات سريع علم وتكنولوژي همراه با تحولات وسيع فرهنگي، …
درتعريفي ديگر فرآيند نظام برنامه ريزي آموزشي شامل موارد زير است : … هيات هادي
آموزش و بهسازي انگلستان (1992) كه يك سازمان سياست گذار دولتي در زمينه هاي ….. و
توسعه كاركنان ، ارزشيابي اثر بخش دوره هاي آموزشي و چگونگي انجام آن است .[PDF]
 

36 . بررسی مدل شایستگی اعضای هیأت‌علمی در محیط مجازی از نظر اعضای …
‎برنامه. زیر. ي. توسعه. آموزش. عالي،. مؤسسه پ. ژوهش و برنامه. ریزي آموزش عالي، تهران …
هیأت. علمي،. آموزش. و. یادگیري. بر. اساس. توانایي. افاراد،. افزایش. اثربخش. ي، … ل
براي آزمودن این مدل مورد استفاده قرار گرفتند که براي بررسي …. بررسي مدل
شایستگي اعضاي هیأت علمي در محیط مجازي از نظر اعضاي هیأت علمي و دانشجویان)
براساس مدل …[PDF]
 

37 . بررسی موانع و چالش های پژوهش و تولید علم در دانشگاه های علوم … – EDC
‎برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ،
دانشگاه شهید بهشتی، سال … موانع، چالش ها، پژوهش، دانشگاه، اعضای هیئت علمی، علوم
واژگان کلیدی: … موقعیت خود را بیش از هر چیز مرهون گسترش، تعمیق و بالندگی
تحقیقات می دانند …. برای پاسخ به پرسش دوم تحقیق، نگرش اعضای هیئت علمی به
موانع.[PDF]
 

38 . دریافت
‎ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه. اﺳﺖ … ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
روش ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ آﻣﻮزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ. (. ﭼﺮ. ﻧﻴﺲ. 2 … ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻲ درﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ
ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻴﺶ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮاي اﺛﺮ ….. رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ، ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﻴﺠﺎن.[DOC]
 

39 . گرایش ها و تاکیدات هیات امناهای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
‎تحقق این دو مستلزم برنامهریزی برای استفاده از فرصتهای محیط و نقاط قوت این
موسسات و کاهش … براي ملاقات با نمایندگان اعضای هیات علمی؛ دیدار با نمایندهی
كاركنان و دانشجويان؛ تلاش براي … هدف 2: کارایی و اثر بخشی مصرف منابع مالی
موسسات؛ …. هدف: توسعه و بالندگی منابع انسانی اعم از اعضای هیات علمی و کارکنان
غیر هیات علمی.[PDF]
 

40 . تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد به منظور ارائه ی …
‎تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد
لامرد … برعکس فرصت، عاملی است که مانع حرکت، رشد و بالندگی سازمان می شود. … به

 

41 . بررسی وضعیت اخالق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر …
این مقاله به بررس ی وضعیت رعایت اخالق آموزش ی اعضای هیئت علمی …
پیمایشی از نوع همبستگی است و برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده …. در
حوزه عملیاتی هنوز اخالق و برنامه ریزی اخالقی در برنامه آموزش معلمان و استادان مورد …
این بالندگی در … ک ه در برگیرنده موضوعاتی چون اس تفاده از مطالب به روز،
اثربخش ی …
 

42 . اساتيد هيئت علمي گروه برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 

43 . ‎30 مه 2015 … … از سرفصلهاي آموزشي و برنامه هفتگي تدريس اعضاي هيأت علمي, 363241/39, 26/10
ترين بخش در هر جامعه اي پرداختن به تحصيلات عاليه است که … 4 – خريد صدها جلد
کتاب فارسي و لاتين براي رشد و بالندگي رويکردهاي تحقيقاتي[PDF]
 

44 . آشنايي با آئين نامه هاي بنياد ملي نخبگان – باشگاه پژوهشگران جوان
‎هدف از تاسيس بنياد، عبارت است از برنامه ريزي و سياستگذاري براي شناسايي،
هدايت، …. بنياد از ميان اعضای هيأت علمي و واجد شرايط زير انتخاب مي شود: ….. 1-
پرورش استعدادهاي برتر و سرآمد و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رشد و بالندگي …. و
استعدادهاي برتر زمينه تالش اثر بخش، سامان يافته و گسترده ايشان را براي ارتقاي.
علمي و …
 

45 . فرآیند برنامه ریزی آموزش کارکنان
‎هر یک از سازمان ها با توجه به اهمیت آموزش تلاش می کنند فرصت هایی را برای رشد و
بالندگی اعضای خود به وجود آورند . پیشرفت و تحولات سریع علم وتکنولوژی همراه با

 

46 . پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
‎نقش رهبری معنوی بر بالندگی با رویکرد توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های
تربیت … 84 دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، استفاده به عمل آمد و
از ابزار پرسشنامه برای جمع …. یک نهاد علمی زمانی به طور اثر بخش اداره می شود که از
استقلال مناسبی برخوردار باشد. … پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، فصلنامه .[PDF]
 

47 . ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ – Sid
‎ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ. ﻣﺪﺕ،
ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺩﺭﺍﺯ … ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ …
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﻭﺷﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ …. ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭ = ﭘﻠﻴﺲ
ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺶ + ﭘﻠﻴﺲ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ … ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ، ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﺭﺗﻘﺎء.[PDF]
 

48 . وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ : ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺁﻣ
‎ي هﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوهﺸﻲ. – 7. ﺟﺪول ﺣﺪاآﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎزات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي هﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوهﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ …
ﻧﻈﺎم ﺁﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوهﺸﻲ ﭘﻮﻳﺎ و ﺑﺎﻟﻨﺪﻩ ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﺑﺎﻧﻴﺎن و راهﺒﺮان. اﺻﻴﻞ ﺧﻮد را در … ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺪن
داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ. و ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي. وزارت ﺑﻬﺪاﺷ. ﺖ درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ. _. ﻧﻈﺮﻳﺎت و دﻳﺪﮔﺎﻩ. هﺎي
….. اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎ اﺛﺮ داراي ﻣﺤﺘﻮاي ﻳﻜﺴﺎن وﻟﻲ ﻇﺎهﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺁﻧﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻌﻠﻖ. ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .
ﺗﺒﺼﺮﻩ.
 

49 . آسیب شناسی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی: مطالعه ای …
‎اساتید و دانشجویان به عنوان سرمایه‌های انسانی و پیشگام در تحول جوامع، برای انجام …
پدیده نشاط و بالندگی علمی در مراکز علمی به ویژه در دانشگاه تهران” را شناسایی و
راهکارهایی … برنامه ریزی و سازماندهی بهتر ….. تدوین چارچوبی برای شناسایی
مصادیق پیشرفت اسلامی ایرانی به تفکیک دانشجویان، اعضای هیئت علمی و
کارشناسان.[PDF]
 

50 . ماه بهمن – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
‎روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: دكتر حميدرضا يزدي عضو هيات علمي دانشگاه
… علوم پزشكي تهران: نمايندگان دفتر مركزي سازمان جهاني بهداشت براي برنامه‌ريزي

 

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS